(1)
Prathamie, R. R.; Nurrudin, N.; Anwar, M. DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM NOVEL WAKTU AKU SAMA MIKA : (KAJIAN STILISTIKA). diklastri 2021, 1, 77-84.